June 23rd, 2014

รายการเอกสารประกอบการยื่น วีซ่ามองโกเลีย วีซ่าท่องเที่ยวมองโกเลีย และ วีซ่าธุรกิจประเทศมองโกเลีย

 1. หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 2. แบบฟอร์มคำร้องที่กรอกข้อมูลเรียบร้อย ครบถ้วน
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2″ จำนวน 1 ใบ
 4. จดหมาย หรือ หนังสือเชิญ จากบริษัท หรือหน่วยงาน ในมองโกเลีย (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

อ่านต่อ »

June 23rd, 2014

รายการเอกสารประกอบการยื่น วีซ่าลักเซมเบิร์ก วีซ่าท่องเที่ยวลักเซมเบิร์ก และ วีซ่าติดต่อธุรกิจประเทศลักเซมเบิร์ก

 1. หนังสือเดินทางซึ่งมีอายุใช้งานอย่างน้อย 90 วัน หลังจากที่วีซ่าที่ขอไว้จะหมดอายุ และหนังสือ เดินทางฉบับเก่า(ถ้ามี)
 2. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (ดาวน์โหลด แบบฟอร์มวีซ่า )
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 รูป
 4. หลักฐานเรื่องที่พัก (ใบจองโรงแรม ฯลฯ)
 5. หลักฐานการทำงาน
  อ่านต่อ »
June 23rd, 2014

รายการเอกสารประกอบการยื่น วีซ่าเคนย่า วีซ่าท่องเที่ยวเคนย่า และ วีซ่าธุรกิจประเทศเคนย่า

 1. หนังสือเดินทาง(passport) มีอายุใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 2. แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 3. รูปถ่ายสี ขนาด 2″ จำนวน 2 ใบ
 4. ใบจองตั๋วเครื่องบิน หรือ โปรแกรมการเดินทาง
 5. จดหมายหรือหนังสือเชิญ จากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศเคนย่า (สำหรับวีซ่าธุรกิจ)

อ่านต่อ »

June 23rd, 2014

การยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย เริ่มบังคับใช้ใน วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2556 และ สามารถพำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ 15 วัน (หากผู้ยื่นประสงค์จะพำนักในประเทศญี่ปุ่นเกิน 15 วัน หรือไปทำงาน หรือมีวัตถุประสงค์อื่นๆ จะต้องยื่นขอวีซ่าตามปรกติ)

จะต้องยื่นเอกสาร ในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติ การเข้าประเทศญี่ปุ่น

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย ที่อาจเกิดขึ้น ในระหว่าง ที่พำนัก ในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และ หมายเลขติดต่อ ในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

อ่านต่อ »

June 23rd, 2014

ค่าธรรมเนียม วีซ่าอินเดีย สำหรับ พาสปอร์ตไทย หนังสือเดินทางไทย

วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย (Tourist)

 • อายุวีซ่า 6 เดือน 1,700 บาท
 • ชาวต่างชาติ เสียเพิ่ม +400 บาท

อ่านต่อ »

June 23rd, 2014

รายการเอกสารประกอบการยื่น วีซ่าอินเดีย วีซ่าท่องเที่ยวอินเดีย และ วีซ่าธุรกิจประเทศอินเดีย

 • แบบฟอร์มออนไลน์ คำร้อง ขอวีซ่าอินเดีย ที่กรอกข้อมูล ครบถ้วน
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือ มากกว่า 6 เดือน และ ต้องมีหน้าว่าง อย่างน้อย 2 หน้า
 • สำเนา หนังสือเดินทาง 2 ชุด
 • รูปถ่ายสี ด้านหลัง เป็นสีขาว ไม่มีกรอบ ขนาด 2นิ้ว x 2นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • ผู้ที่ไม่ได้ถือ หนังสือเดินทาง ประเทศไทย ต้องแสดง สำเนา ใบอนุญาตทำงาน ใน ประเทศไทย
 • (Thai Work Permit) ใบถิ่นที่อยู่ (Residence Permit)
 • อ่านต่อ »

June 16th, 2014

รายการเอกสารประกอบการยื่น วีซ่าฮังการี่ วีซ่าท่องเที่ยวฮังการี่ และ วีซ่าธุรกิจประเทศฮังการี่

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้เหลือมากกว่า 6 เดือน
 3. รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. หลักฐานการทำงาน
  อ่านต่อ »
June 16th, 2014

รายการเอกสารประกอบการยื่นขอ วีซ่ากรีซ วีซ่าท่องเที่ยวกรีซ และ วีซ่าธุรกิจประเทศกรีซ

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (download)
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ทีมีอายุเหลือ หลังจากวันที่จะเดินทางกลับ 3 เดือนเป็นอย่างต่ำ และมีหน้าว่างติดกัน 2 หน้า พร้อมสำเนา 1 ชุด และหนังสือเดินทางเล่มเก่าถ้ามี
 3. รูปถ่ายสี หน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสูติบัตร สำหรับเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน และทะเบียนสมรส สำหรับผู้ สมรสแล้ว
 5. อ่านต่อ »

June 16th, 2014

รายการเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเยอรมัน วีซ่าท่องเที่ยวเยอรมัน และ วีซ่าธุรกิจประเทศเยอรมัน

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทาง (passport) ที่มีอายุใช้ได้อย่างน้อยอีก 3 เดือน โดยนับจากวันสิ้นสุดวีซ่า (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
 3. รูปถ่ายสี ฉากหลังของรูปเป็นสีขาว ขนาด กว้าง 3.5 ซม. สูง 4.5 ซม. จำนวน 2 ใบ
 4. หลักฐานการทำงาน (พร้อมสำเนา 1 ชุด)
  อ่านต่อ »
June 16th, 2014

ค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั่งเศส พำนักระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน

 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป 2,703 บาท + ค่าธรรมเนียม TLS 1,250 บาท
 • สำหรับเด็กอายุ 6-12 ปี 1,577 บาท + ค่าธรรมเนียม TLS 1,250 บาท
 • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า แต่เสียค่าธรรมเนียม TLS 1,250 บาท
 • ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการต้องทำวีซ่า ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม สถานฑูต เสียแต่ค่าบริการของศูนย์ฯ TLS 1,250 บาท
สถานที่ท่องเที่ยว: ,
 • เปิดจันทร์-ศุกร์ (8.30-17.30)

 • แนะนำทัวร์ต่างประเทศ

 • ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2557

 • จองตั๋วเครื่องบิน

  จองตั๋วเครื่องบิน การบินไทย Thai Airways International (TG) จองโรงแรม
  จองตั๋วเครื่องบิน Qantas จองโรงแรม
  จองตั๋วเครื่องบิน Japan Airline JAL จองโรงแรม
  รับจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบิน
  รับบัตรเครดิต, บัตรวีซ่า Visa Card,บัตรมาสเตอร์ Master Card, บัตรอเมริกันเอ็กซ์เพรส, American Express, บัตรไดเนอร์สคลับ, Diners Club Card
  รับบัตรเครดิต บัตรวีซ่า มาสเตอร์การ์ด บัตรเครดิตทุกธนาคาร
 • ข้อมูลการเดินทาง แหล่งช็อปปิ้ง ของฝาก ของที่ระลึก 2014

 • บริษัททัวร์ชั้นนำ บริษัททัวร์บริการดี

 • RSS งานแฟร์ งานแสดงสินค้า 2557 Exhibition Fair 2014

  • Domotex Russia, Russia (01-Apr-2015 - 03-Apr-2015)
   Domotex Russia is held at Sokolniki Exhibition Center, Moscow with a focus on Computer Hardware, Software & Accessories. Domotex Russia is a reputed trade show of flooring and carpets, heavily demanded in the region. In the absence of massive production of high quality floor coverings and carpets in Russian marke...
  • Microwave & RF, France (01-Apr-2015 - 02-Apr-2015)
   Microwave & RF is held at CNIT Paris La Defense, Paris with a focus on Computer Hardware, Software & Accessories. Microwave and RF is concerned with the sectors of radio frequencies, microwaves, wireless and fiber optics. Apart from being focused on these respective sectors, this event provides for a frien...
  • Distributed Energy China, China (01-Apr-2015 - 03-Apr-2015)
   Distributed Energy China is held at China National Convention Center(CNCC), Beijing with a focus on Power, Renewable Energy & Energy Conservation. At present, the distributed energy system has been developing for over 30 years, and it has been commonly used in developed countries. However, distributed energy development at China is still in its ...
  • Seoul Living Design Fair, Korea (01-Apr-2015 - 05-Apr-2015)
   Seoul Living Design Fair is held at COEX Korea Exhibition Center, Seoul with a focus on Home Furnishings and Home Textiles. Seoul Living Design Fair will be the hub of the consumer-goods world. Around 100 different nationalities on both the exhibitors and visitor sides make visiting Ambiente a journey around the world in j...
  • Led Packaging Expo, Korea (01-Apr-2015 - 03-Apr-2015)
   Led Packaging Expo is held at COEX Korea Exhibition Center, Seoul with a focus on Electronics & Electrical Goods & Supplies. LED Packaging Expo is an exhibition specializing in the electronic industry. The major component of the show is solely dedicated to the exhibition of LED, BLU, electronic equipments and materials. Thi...
  • SMT/PCB Packaging & Nepcon Korea, Korea (01-Apr-2015 - 03-Apr-2015)
   SMT/PCB Packaging & Nepcon Korea is held at COEX Korea Exhibition Center, Seoul with a focus on Electronics & Electrical Goods & Supplies. Organized by K.Fairs Ltd., The Electronic Times, Reed Exhibitions at COEX Atlantic & Convention Hall, Seoul, Korea, the SMT/PCB & Packaging Nepcon Korea is emerged out as one of the vital event for ex.
  • Food Expo Ukraine, Ukraine (01-Apr-2015 - 03-Apr-2015)
   Food Expo Ukraine is held at Kiev Expo Plaza Exhibition Center, Kiev (Kyiv) with a focus on Railway, Shipping & Aviation Products, Spares & Equipment. Organizing by Kyiv International Contract Fair (KYIV), the Food Expo Ukraine is a worldwide recognized specialized exhibition of food and drinks. Held at Kyiv Expo Plaza, Kiev, Ukraine, the event is d.
  • Foodtechmash, Ukraine (01-Apr-2015 - 03-Apr-2015)
   Foodtechmash is held at Kiev Expo Plaza Exhibition Center, Kiev (Kyiv) with a focus on Food & Beverage. Food Expo-Ukraine is the unique opportunity to meet senior buyers & decision makers from all facets of the user industry. It showcases all kinds of food processing and packaging machines, materials, s...
  • Pack Fair, Ukraine (01-Apr-2015 - 03-Apr-2015)
   Pack Fair is held at Kiev Expo Plaza Exhibition Center, Kiev (Kyiv) with a focus on Packaging Material, Supplies & Machines. Pack Fair is the right meeting place of all specialists from all branches of package industry, where the modern technologies for producing of packing materials, tare and packages, auxiliary packing me...
  • Bakery & Confectionery Industry, Ukraine (01-Apr-2015 - 03-Apr-2015)
   Bakery & Confectionery Industry is held at Kiev Expo Plaza Exhibition Center, Kiev (Kyiv) with a focus on Agriculture Farming & Forestry. Organized at Kiev Expo Plaza Exhibition Center, Ukraine, Bakery & Confectionery Industry is a Specialized exhibition of equipment and ingredients for bakery and confectionery industry. Hosted by Kyiv ...
 • ทัวร์ยุโรป บริษัทไหนดี ทัวร์ญี่ปุ่น บริษัทไหนดี

  เที่ยวยุโรป เที่ยวญี่ปุ่น กับ Loft Travel
 •